وقتی از ۹ تا ۳ پروژه برنامه نویسی تحویل می گیری و دهانت را سرویس می کنند و بلافاصله بدون ناهار شروع می کنی به جبر خواندن دو نفره تا ساعت ۷ و‌ گرمای خرداد شکنجه ات می کند یک لیوان بزرگ چای هم که بنوشی افاقه ای نمی کند تخت خوابیده ای و "مسخ" می خوانی و خود را از هر چیز فارغ کرده ای و لا به لایش تکه بلاگی هم می زنی بیش از این که نمی توانی از خودت توقعی داشته باشی!

×