سکوت برگریزانش شنو، مست شو، دیوانه شو

شمع خاموشش ببین، مست شو، دیوانه شو